UČENJE NA DOMU

You are here: ZačetekŠolaKnjižnica

d

Knjižnica je osrednji komunikacijski prostor šole. Učenci se ob knjižničnem gradivu bogatijo, se ga učijo ceniti in uporabljati. Knjižnično informativna znanja se bodo izvajala z medpredmetnimi povezavami, sodelovanjem z zunanjimi ustanovami in ponujenimi programi izven šole.

PEDAGOŠKO DELO:

- oblikovanje letne priprave za KIZ,

- priprave in izvedba ur knjižnično informacijskih znanj (4 učne ure na oddelek),

- individualno bibliopedagoško delo ob izposoji (3,5 pedagoških ur dnevno),

- delo z oddelki in skupinami (npr. oddelki podaljšanega bivanja 1 uro tedensko, z učenci s

posebnimi potrebami),

- organizacija in priprava knjižnih razstav,

- organizacija in priprava srečanj učencev z ustvarjalci,

- pomoč pri raziskovalnih in seminarskih nalogah (iskanje gradiva, citiranje, obdelava, ...).

SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI ŠOLE

- Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih projektov, naravoslovnih in kulturnih dni, proslav in prireditev,

- sodelovanje in povezovanje z učitelji pri rednem pouku, izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih, oddelkih OPB (skupinski obisk enkrat tedensko),

- sodelovanje pri udeležbi na natečajih in projektih, ki jih razpisujejo druge ustanove in društva,

- posveti o nakupu novosti,

- sodelovanje pri poteku branja za bralno značko in druga branja v okviru pouka,

- sodelovanje na pedagoških in drugih strokovnih konferencah ter pogovorih,

- sodelovanje na roditeljskih sestankih,

- sodelovanje pri pripravi in izdaji šolskega časopisa,

- organizacija izdaje literarnega glasila Prvi panj,

- sodelovanje pri promocijskih projektih šole,

- sodelovanje pri nabavi gradiva za tekmovanja iz znanj.

  SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI

- Oddelčne ure v okviru izvajanja KIZ v mladinskem in študijskem oddelku Knjižnice Ivana Potrča,

- obiski skupin ob aktualnih dogodkih v šoli, v Knjižnici Ivana Potrča, CID-a Ptuj,

- obiski aktualnih razstav in kulturnih prireditev,

- obveščanje o kulturnih prireditvah,

- motivacija učencev za sodelovanje na pravljičnih urah in drugih dejavnostih v organizaciji mladinskega oddelka Knjižnice Ivana Potrča v Ptuju in CID-a.

UREDITEV IN STROKOVNA POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). Leposlovno gradivo je razvrščeno po starostnih stopnjah.

OŠ dr. Franja Žgeča Dornava

Dornava 136/a, 2252 Dornava

Telefon: +386 2 754 00 60,

Mobilni telefon: 031 741 330 

Ravnatelj:  Iztok Hrastar, profesor razrednega pouka

ENOTA VRTEC Dornava 136/b, 2252 Dornava.
Telefon: 02 754 00 60.
Mobilni telefon: 031 741 330
Pomočnica ravnatelja: mag. Tanja Horvat Baum

Free business joomla templates