OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI


Obvezni izbirni predmet Učitelj
Nemščina I – NI1 /i/ Suzana Kokol Skaza
Nemščina II – NI2 /i/ Suzana Kokol Skaza
Nemščina III – NI3 /i/ Suzana Kokol Skaza
Glasbena dela – GLD /i/ Metka Zagoršek
Urejanje besedil – UBE /i/ Damjan Šimenko
Raziskovanje domačega kraja in varstvo
njegovega okolja – RDK /i/ dr. Aleš Marđetko
Likovno snovanje II – LS2 /i/ Zlatka Prelog
Šport za sprostitev – ŠSP /i/ Aleš Požegar
Šport za zdravje – ŠZZ /i/ Aleš Požegar
Izbrani šport – IŠP /i/ Aleš Požegar
Učenci so izbrali dve ali tri ure izbirnih predmetov, ne glede na to, ali sta/so predmeti iz družboslovnega
ali naravoslovnega sklopa. Učenec je lahko opravičen obiskovanja izbirnih predmetov na šoli, če
predloži potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.