ŠOLSKA PREHRANA

Šola organizira:

      –  obvezno malico za vse učence,

       – dodatno zajtrk za učence jutranjega varstva, kosilo za učence vključene v OPB in druge učence OŠ,

       – dietne obroke v okviru dodatne ponudbe v skladu s svojimi zmožnostmi.

     Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih živi posamezni učenec na podlagi:

          – dogovora in pisnega soglasja,

          – potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista,

          – na osnovi predpisanega jedilnika s strani stroke.

Čas obrokov

Zajtrk – JV od 7.10 do 7.30
Malica od 9.55 do 10.15
Kosilo od 12.40 do 13.45

Prijava na šolsko prehrano

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister. Prijava se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. Obrazec dobijo starši v šoli pri poslovni sekretarki ali na spletni strani šole.

S podpisom prijave nastopi dolžnost podpisnika prijave, da bo:

– spoštoval pravila šolske prehrane,

– pravočasno odjavil posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane,

– šoli plačal prevzete obroke,

– šoli plačal nepravočasno odjavljene obroke.

Šola sklene s starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene medsebojne pravice

in obveznosti.

Odjava prehrane

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik/strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oziroma čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki. Starši odjavijo prehrano ustno (tajništvo šole – 02 754 0060) ali po elektronski pošti:  o-fzdornava.mb@guest.arnes.si ali pisno.

Če je bila odjava prehrane podana do 8.30 ure, velja odjava z istim dnem po prejemu oziroma z dnem,  ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča