Obogatitveni programi so del kurikula. Obogatitvene programe bodo tudi v letošnjem letu izvajale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.

PEVSKI ZBOR: Karmen Ciglar in Janja Kokol

Namen in cilj obogatitvene dejavnosti je, da se otroci ob glasbi sprostijo in da jim glasba postane rutinska vsakodnevna dejavnost. Zraven spoznavanja novih pesmic, bomo letošnje leto posvetili tudi spoznavanju in igranju na različne instrumente ter ob petju vključiti tudi ples in gibanje. Sodelovali bomo na raznih prireditvah ob raznih praznikih in drugih priložnostih (v okvirju šolskih prireditev in tudi izven), v kolikor bomo vabljeni. Ravno tako bomo z veseljem sodelovali na raznih prireditvah na občinski ravni, ter se odzvali tudi raznim povabilom izven meja naše občine.

 VARNO S SONCEM:  nosilka Bronja Forstnerič

Osnovni namen programa Varno s soncem:

 • otroke in njihove starše spodbuditi k zavedanju o nevarnosti delovanja sončnih žarkov
 • vzgoja otrok k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju pred škodljivimi sončnimi žarki,
 • otroke in njihove starše spodbuditi k doslednemu upoštevanju in izvajanju zaščitnih ukrepov ob izpostavljenosti delovanju sončnim žarkom,
 • vplivati na spremenjen odnos do izpostavljanja sončnim žarkom v celotni populaciji

MALI SONČEK: koordinatorica Olga Ivančič

Namen projekta Mali sonček je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu. Poudarek je na igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.

 Cilji:

 • pri otrocih spodbuditi željo, navado po športnem udejstvovanju v vseh starostnih skupinah
 • obogatiti gibalne dejavnosti
 • izvajati gibanje na prostem
 • spodbuditi starše k sodelovanju in aktivnemu preživljanju prostega časa

Naloge, ki jih je potrebno opraviti so določene glede na starostno stopnjo otrok.

V skupini Bibe in Balončki projekt poteka v prilagojeni obliki.

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi.

PROJEKT ŽIVIM ZDRAVO: nosilka KARMEN CIGLAR

S projektom želimo kompleksno ozavestiti in aktivno opomniti otroke in starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja. Projekt zajema tri področja zdravega življenja:

 • Zdrava prehrana
 • Gibanje/šport
 • Higiena

Natečaj Živim zdravo je sestavljen iz več sklopov, ki ga bomo izvajali do maja 2020.

VRTEC SE PREDSTAVI S KNJIGO – koordinatorici Bernarda Cigula in Sandra Sorčič

Razstava izdelkov v maju v prostoru Občine Dornava.

Natečaj SPODBUJAJMO PRIJATELJSTVO: koordinator Janja Čuš Kodrič

Cilji:

– želimo vzpodbuditi socialni odnos, ki je v kriznih časih močno zapostavljena

– otroke spodbujamo k pogovoru in dejanjem o prijateljstvu

– razvijamo čut za razvoj medsebojnih odnosov.

PUNČKA IZ CUNJ Z DNEVNIKOM: koordinatorica Janja Čuš Kodrič

Projekt  poteka v okviru UNICEFA. Izdelali bomo  2 punčki iz cunj. Eno bomo takoj poslali na UNICEF, druga bo potovala v bralnem nahrbtniku od otroka do otroka  skupaj z dnevnikom. V dnevnik otroci lahko narišejo kaj so počeli skupaj s punčko, prilepijo kakšno fotografijo, ki prikazuje kaj sta s punčko skupaj počela, ali starši v dnevnik tudi kaj napišejo. Nato dnevnik in punčko pošljemo na Unicef, kjer punčko lahko posvoji posameznik in zanjo prispeva donacijo 20€ in ta denar je potem namenjen otrokom, ki živijo v državah v razvoju.

V projekt Punčka iz cunj z dnevnikom so vključene skupina Zajčki, Lunice, Pikapolonice. Otroci stari od 3 do 6 let.

Projekt bo potekal do maja. Nato bomo izdelano punčko z dnevnikom poslali na Unicef, kjer bo razstavljena in kasneje prodana na dražbi.

K izvedbi projekta bomo povabili ter sodelovali  tudi  s starši ali starimi starši in s tem razvijali medgeneracijsko sodelovanje.

BRALNI NAHRBTNIK: koordinatorica Janja Kokol

Naš namen je, da otrok spozna različne slikanice, pravljice, zgodbice, ter ob njih uživa v domačem okolju skupaj s starši, starimi starši in v vrtcu skupaj z vzgojiteljicami.

Projekt bo potekal od oktobra 2019 do maja 2020 v skupinah drugega starostnega obdobja in od januarja 2020 do maja 2020 v skupinah prvega starostnega obdobja. Sodelovale bodo vse skupine vrtca.

MODRI JAN: koordinatorici Karmen Ciglar in Nina Medved

SIMBIOZA GIBA: koordinatorica Nina Medved

Simbioza Giba je nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno športnim aktivnostim vseh generacij in je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja in medgeneracijskega sodelovanja, ki naslavlja dva pomembna področja: povečanje deleža telesno dejavnih posameznikov ter ustvarjanje okolij za spodbujanje telesne dejavnosti. Osnovni namen projekta je združit mlajše in starejše generacije skozi gibanje.

SLOVENIJA KOT JO VIDIJO OTROCI: koordinatorica Janja Čuš Kodrič

Projekt so zasnovali v društvu Sobivanje. Glavni razlog za izvedbo projekta, da se premalo zavedamo in uživamo v naravi, ki je zelo raznolika, bogata z gozdovi, vodo, polna naravnih in zgodovinskih znamenitosti.  Namen projekta je, da otroci začnejo spoznavati lepote naše dežele in razvijejo pozitivno čustvo do svoje domovine.

Sodelovanje v projektu Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam: koordinatorica Tanja Horvat Baum

 Sodelovali bomo z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj ter centrom Iris iz Ljubljane.