ŠOLSKA PREHRANA

Šola organizira:

 • obvezno malico za vse učence,
 • dodatno – zajtrk za učence jutranjega varstva, kosilo za učence vključene v OPB in druge učence OŠ
 • dietne obroke v okviru dodatne ponudbe v skladu s svojimi zmožnostmi in upošteva priporočila glede medicinsko indiciranih diet za prehranjevanje v VIZ, ki jih je sprejel RSK za pediatrijo (julij 2018) ..

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:

 • praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, oziroma
 • kadarkoli med šolskim le

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister. Prijava se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadar koli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane. Obrazec dobijo starši v šoli pri poslovni sekretarki ali na spletni strani šole.

Šola sklene s starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oziroma čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki. Starši odjavijo prehrano ustno, na tel. št. (02) 754 00 60, po elektronski pošti: o-fzdornava.mb@os-dornava.si  ali pisno.

Če je bila odjava prehrane podana poslovni  sekretarki do 8.30 ure, velja odjava z istim dnem po prejemu oziroma z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Obroke morajo odjaviti tudi tisti starši, ki imajo subvencionirane obroke.

Subvencioniranje šolske prehrane poteka na osnovi novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Cena malice v šolskem letu 2023/2024

 • cena malice za učenca znaša 0,90 € dnevno (določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport),
 • za prejemnika subvencije je malica brezplačna,
 • ceno drugih obrokov, ki jih organizira šola, potrdi Svet zavoda v začetku šolskega leta.

Smernice šolske prehrane v šol.l. 2023/2024:

 • pri pripravi šolske prehrane upoštevati Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno – izobraževalnih ustanovah in slediti trendom zdravega prehranjevanja. Prehrano učencev ureja Zakon o šolski prehrani ter Pravila o šolski prehrani OŠ,
 • upoštevanje priporočenih kombinacij živil v obrokih, ki dajejo prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim ogljikohidratnim živilom (npr. polnovrednim žitom in žitnim izdelkom), kakovostnim beljakovinskim živilom (npr. mleku in mlečnim izdelkom z manj maščobami, ribam, pustim vrstam mesa ter stročnicam) ter kakovostnim maščobam (npr. olivnemu, repičnemu, sojinemu olju in drugim rastlinskim oljem),
 • pri načrtovanju jedilnikov povečati delež ekološko pridelane hrane,
 • spodbujati učence k pitju zadostne količine vode,
 • spodbujati pozitiven odnos do prehranjevanja in spoštljiv odnos do hrane,
 • spodbujati, razvijati in poučiti učence o kulturi lepega vedenja pri mizi,
 • vključevanje in izpeljava projektov, ki se navezujejo na zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja – Tradicionalni slovenski zajtrk,
 • opravljanje drugih nalog določenih z letnim delovnim načrtom in po navodilih ravnatelja OŠ.

Pri organizaciji prehrane na ravni šole v skladu z veljavno zakonodajo, prehranskimi standardi ter načeli zdrave prehrane in gibanja za zdravje sodeluje skupina za prehrano, ki jo imenuje ravnatelj.

Pri pripravi hrane se upošteva  smernice dobre higienske prakse – HACCP, ki je v pomoč pri izvajanju notranjega nadzora.

Šolska prehrano natančneje določajo Pravila o šolski prehrani.

Organizatorica šolske prehrane je Maja Bokan (Nataša Šterman).

Čas obrokov:

 

čas

Zajtrk

od 7.15 do 7.40

Malica

od 9.55 do 10.15

Kosilo

od 12.40 do 13.45

Vodja šolske prehrane in kuharice so odgovorne za nabavo kuhinjskih artiklov, organizacijo dela in pravočasno izdajanje obrokov. Ponujeni obroki morajo biti prilagojeni psihofizičnim in zdravstvenim potrebam učencev in v skladu z obstoječimi normativi. Delavke v kuhinji bodo posebno pozornost namenjale področju varstva pri delu.

      –  obvezno malico za vse učence,

       – dodatno zajtrk za učence jutranjega varstva, kosilo za učence vključene v OPB in druge učence OŠ,

       – dietne obroke v okviru dodatne ponudbe v skladu s svojimi zmožnostmi.

     Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih živi posamezni učenec na podlagi:

          – dogovora in pisnega soglasja,

          – potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista,

          – na osnovi predpisanega jedilnika s strani stroke.

 

Prijava na šolsko prehrano

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister. Prijava se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. Obrazec dobijo starši v šoli pri poslovni sekretarki ali na spletni strani šole.

S podpisom prijave nastopi dolžnost podpisnika prijave, da bo:

– spoštoval pravila šolske prehrane,

– pravočasno odjavil posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane,

– šoli plačal prevzete obroke,

– šoli plačal nepravočasno odjavljene obroke.

Šola sklene s starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene medsebojne pravice

in obveznosti.

 

Odjava prehrane

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik/strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oziroma čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki. Starši odjavijo prehrano ustno (tajništvo šole – 02 754 0060) ali po elektronski pošti:  o-fzdornava.mb@os-dornava.si ali pisno.

Če je bila odjava prehrane podana do 8.30 ure, velja odjava z istim dnem po prejemu oziroma z dnem,  ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča