DNEVI DEJAVNOSTI-1.VIO

VRSTA DEJAVNOSTI: KULTURNI DNEVI

RAZRED: 1.- 3. razred 2020/2021

ČASCILJIVSEBINEDEJAVNOSTIOBLIKE IN METODEPRIPOMOČKIOPOMBE
25. 11. 2021– učenci se navajajo naSNG MARIBOR:Ogled predstave.Razgovor, Predvideni
 kulturno obnašanje, razvijajoKAKO STA BIBI demonstracija,stroški prevoz
 domišljijo, se razvedrijo,IN GUSTI SIPALA razlaga, delo vin vstopnina.
 analizirajo vsebinoSREČO skupinah, v 
 – oblikujejo si lep odnos do  dvojicah, 
 kulturnih dobrin  individualno 
DECEMBER,– učenci si ogledajo šolskoPROSLAVA OBDejavnosti na ravniRazgovora, Ni stroškov.
24. 12. 2021proslavoDNEVUšole.razlage, 
 – sodelujejo na proslaviSAMOSTOJNOSTI opazovanja, 
 – spoznajo pomen praznikaIN ENOTNOSTI praktičnih del. 
 – razvijajo domoljubje  Frontalna in 
    skupinska 
    oblika dela. 
17. – 21. 1.– učenci ozavestijo inTEDEN PISANJADejavnosti na ravniRazgovora, Ni stroškov.
2022spodbujajo pisanje z rokoZ ROKOšole. Različnerazlage, 
 – razvijajo pozitiven odnos in aktivnosti.opazovanja, 
 finomotoriko  praktičnih del. 
    Frontalna in 
    skupinska 
    oblika dela. 
11. 4. 2022– učenci se kulturno obnašajoDAN ŠOLEDejavnosti na ravniRazgovora, Ni stroškov.
 na prireditvi ob dnevu šole šole.razlage, 
 – sodelujejo v različnih  opazovanja, 
 dejavnostih in krepijo  praktičnih del. 
 medsebojne odnose  Frontalna in 
    skupinska 
    oblika dela. 
KULTURNI DNEVI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
Dan dejavnosti se izvede v obsegu 5 pedagoških ur.
RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Opredelitev in cilji dnevov dejavnosti
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo
discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.
Izhodišča
Dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. Ob teh dejavnostih učenci in učenke znanje različnih področij
med seboj povezujejo v celoto. Dnevi dejavnosti so namenjeni vsem učenkam 2 in učencem, so vsebinsko pestri in smiselno razporejeni skozi vse šolsko leto. Vsebinsko se nadgrajujejo iz leta v leto oziroma iz triletja v triletje.
Cilji za kulturne dneve
Učenke in učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote in vrednote človeške družbe ter jih med seboj povezujejo. V izvajanju kulturnih dni so učenke in učenci aktivni, to je dejavnosti načrtujejo ter sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih. Razvijajo
ustvarjalnost, sposobnost dojemanja spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanje umetniške besede, barv, oblik, zvoka in giba ter prepoznavanje, razumevanje in vrednotenje pokrajine in njenih sestavnih delov.
ČAS IZVEDBE KRAJ
IZVEDBE VSEBINA OPOMBE
17.–21. 1. 2022 šola Teden pisanja z roko
»Pišem z roko, ker …« Ni stroškov.
2021
ob 10.00 in 11. uri (na predstavo gre cca 50 otrok)
SNG Maribor
+
dodatna dejavnost 1. VIO
Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo
Plačilo vstopnine (SNG, dodatna dejavnost)
in prevoza.
6. 1. 2022
ob 10. uri za 75 učencev 2. VIO
Kekec
25. 4. 2022
ob 11. uri 3. VIO
Elvis Škorc, genialni štor
4. 2022 šola Dan šole Ni stroškov.
2021 šola 1. VIO
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti Ni stroškov.