Spoštovani starši Vrtca dornava!
Na tem mestu vam bodo dostopne pobude in predlogi kolegice Tanje Horvat Baum, da boste lahko k svojim domislicam, kako popestriti dan otrokom, dodali še kaj!
Pazite nase in na vaša/naše otroke,
Iztok Hrastar
 
Za začetek vam pošiljam povezavo do brezplačnih slikanic, ki jih skupaj z otrokom berite, da si zapolnite svoj dan tudi s sprostitvenimi dejavnostmi.

v vrtcu…

… Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu s tem, da POMAGA in SODELUJE z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami….
.
…Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj svetovalne službe v vrtcu je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

…TEMELJNA NAČELA dela SŠ:

1. Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja.
2. Načelo strokovne avtonomnosti.
3. Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja.
4. Načelo aktualnosti.
5. Načelo razvojne usmerjenosti.
6. Načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe.
7. Načelo celostnega pristopa.
8. Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu.
9. Načelo evalvacije lastnega dela.

…OSNOVNA PODROČJA DELA:

1. svetovalno delo z otroki

– pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj,
– pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo, pri prehodu v drugi vrtec in pri prehodu v šolo,
– pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja,
– pomoč otrokom s težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini,
– pomoč otrokom z razvojnimi težavami,
– pomoč otrokom s posebnimi potrebami,
– pomoč se izvaja na podlagi  pisnega soglasja staršev, v individualni ali skupinski obliki.

2. svetovalno delo z vzgojitelji in njihovi pomočniki

– načrtovanje programa, analiza stanja, evalvacija, izvajanje dela, strokovno izpopolnjevanje…

3. svetovalno delo s starši

– pomoč staršem pri njihovem vključevanju v vzgojno-izobraževalno delo v oddelku,
– pomoč staršem pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja in učenja v predšolskem obdobju in pri  opravljanju starševske vloge,
– pomoč staršem, ko je zaradi njihovih različnih osebnostnih, socialnih, zdravstvenih ali materialno-ekonomskih stisk ogrožen otrokov normalni razvoj,
– Individualni pogovori – pogovorne ure za starše (v času govorilnih ur za šolo, vsak drugi četrtek v mesecu),

4.  sodelovanje z vodstvom vrtca
– načrtovanje, spremljanje, evalvacija, posvetovalno delo,

5.  sodelovanje z zunanjimi ustanovami

– projekti pomoči in sodelovanje: Center za socialno delo, zdravstveni dom,….

Psihologinja: mag. Tanja Horvat Baum, 02 754 00 60
tanja.horvat(at)guest.arnes.si