Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2024/2025

 • Kaj so neobvezni izbirni predmeti?
 • Število ur, ki so namenjene neobveznim izbirnim predmetom
 • Število predmetov, ki jih učenec lahko izbere
 • Umestitev neobveznih izbirnih predmetov v urnik
 • Ocenjevanje pri neobveznih izbirnih predmetih
 • Odsotnost pri neobveznih izbirnih predmetih
 • Normativi za oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov
 • Menjava neobveznega izbirnega predmeta
 • Postopek izbire
 • Seznam neobveznih izbirnih predmetov
 • Opisi neobveznih izbirnih predmetov

Kaj so neobvezni izbirni predmeti?

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

Šola lahko za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

 • drugi tuji jezik
 • umetnost
 • računalništvo
 • šport 

Za učence 7., 8. in 9. razreda pa se izvaja pouk drugega tujega jezika (nemščina,) kot neobvezni izbirni predmet.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.


Število ur, ki so namenjene neobveznim izbirnim predmetom

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik pa se izvaja dve uri tedensko. 


Število predmetov, ki jih učenec lahko izbere

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.


Umestitev neobveznih izbirnih predmetov v urnik

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah ali 6. oziroma 7. šolsko uro, lahko tudi v obliki blok ur, v tem primeru na 14 dni.


Ocenjevanje pri neobveznih izbirnihh predmetih

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.


Odsotnost pri neobveznih izbirnih predmetih

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.


Normativi za oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev, v primeru da gre za edino učno skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev.
V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je lahko največ 28 učencev.
Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale ločeno za matično šolo in podružnične šole.


Menjava neobveznega izbirnega predmeta

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v primeru, da spremeba ne ogrozi obstoja skupine oziroma do popolnitve posamezne učne skupine.


Postopek izbire

 • maj – prijava k neobveznim izbirnim predmetom
 • maj – oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo
 • junij – usklajevanje, premiki učencev pri razvrstitvi in dokončno oblikovanje skupin

Seznam neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/2025

V šolskem letu 2023/2024 ponujamo sledeče izbirne predmete za:

 • 4. , 5. in 6. razred
  • drugi tuji jezik nemščina
  • šport
  • umetnost
  • tehnika
  • računalništvo

Opisi izbirnih predmetov